ܐܣܠܐܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܪܡܙܐ ܕܐܣܠܐܡ
ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ (الله) ܒܟܬܒܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ

ܐܣܠܐܡ ܐܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܘ ܗܓܪܝܘܬܐ (ܥܪܒܐܝܬ: الإسلام) ܗܘ/ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ ܥܡ ܚܕ ܐܠܗ (ܥܪܒܐܝܬ: الله) ܫܪܘܝܐ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܡܘܚܡܕ ܢܒܝܐ ܒܐܪܒܝܐ܂ ܐܣܠܐܡ ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܪܒܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܝܘܡܢܐ (ܒܬܪ ܡܫܝܚܝܘܬܐ) ܥܡ 1.4 ܒܠܝܘܢ ܕ̈ܒܝܩܐ ܩܪ̈ܝܐ ܡܫܠܡܢ̈ܐ܂ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܢܣܒܪܘܢ ܕܐܠܗܐ ܝܗܒ ܩܘܪܐܢ܄ ܣܦܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ܄ ܠܡܘܚܡܕ܄ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ܀