ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܒܣܒܪܝܢܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܐܘ ܒܣܒܪܝܢܐ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܪܢܟ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܗܝ ܫܒܒܬܗ ܕܡܝܕܘܢ ܘܕܟܦܫܢܐ܂ ܐܝܬ ܒܗ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܥܕ̈ܢ ܘܐܝܬ ܒܗ ܬܘܒ ܫܟܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ܂ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܡܠܠ ܘܡܬܬܗܪܓ ܒܗ ܒܝܕ ܡܠ̈ܦܢܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܫܡܫ̈ܐ܆ ܘܬܘܒ ܡܕܡ ܕܐܣܪ ܠܟ ܓܘܢܐ ܣܡܩܪܝܐ (ܫܥܘܬܐ) ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܗ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܬܘܒ ܩܪܝܒܬܐ ܠ(ܣܐܪܝ) ܩܪܝܬܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]