ܣܕܪܐ:ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܕܐ ܗܝ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܡܓܠܬܐ ܪܫܝܬܐ ܕܗܕܐ ܩܛܓܘܪܝܐ ܗܝ ܐܬܪܐ܀

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 20 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 20.

ܐ

ܒ

ܓ

ܗ

ܛ

ܝ

ܟ

ܢ

ܣ

ܥ

ܦ

ܩ

ܪ

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 100.