Jump to content

ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Commonwealth of Australia (ܐܢܓܠܐܝܬ)
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܐܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܢܝܫܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Advance Australia Fair (ܐܢܓܠܐܝܬ)
("ܙܠܝ ܠܩܕܡܐ ܐܘܣܛܪܠܝܐ ܫܦܝܪܬܐ")
ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܝܒܫܬܐ ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܝܒܫܬܐ)
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܐܢܓܠܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܩܢܒܪܐ
35°18′ ܬܝܡܢܐ 149°08′ ܡܥܪܒܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܣܝܕܢܝ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 25.9% ܐܢܓܠܝ̈ܐ
25.4% ܐܘܣܛܪ̈ܠܝܝܐ
7.5% ܐܝܪ̈ܝܐ
6.4% ܣܩܘܛܠܢܕ̈ܝܐ
3.3% ܐܝܛܠܝܝ̈ܐ
3.2% ܓܪ̈ܡܢܝܐ
3.1% ܨܝܢܝ̈ܐ
1.4% ܗܢܕ̈ܘܝܐ
1.4% ܝܘܢܝ̈ܐ
1.2% ܗܘܠܢܕ̈ܝܐ
0.5% ܐܬܪ̈ܝܐ
15.3% ܐܚܪ̈ܢܐ
5.4% ܠܐ ܐܡܪܘ
ܬܘܕܝܬܐ 52.2% ܡܫܝܚܝܘܬܐ
30.1% ܕܠܐ ܬܘܕܝ
2.6% ܐܣܠܐܡ
2.4% ܒܘܕܗܘܬܐ
1.9% ܗܢܕܘܝܘܬܐ
1.7% ܐܚܪ̈ܢܐ
9.1% ܠܐ ܐܡܪܘ ܐܘ ܠܐ ܨܦܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ
ܟܝܒܢ ܪܘܕ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
1 ܒܟܢܘܢ ܒ 1901
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
6 ܒܥܠܡܐ
7,692,024 km²
0.76%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2023)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
53 ܒܥܠܡܐ
26,832,900
3.5 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2006)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
17 ܒܥܠܡܐ
674,900 ܡܠܝܘܢ $
$32,220
ܙܘ̈ܙܐ ܕܘܠܪ ܐܘܣܛܪܠܝܐ ($) (AUD)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 8 ܠ+ 10.5
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܣܡܠܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ au
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 61+

ܐܘܣܛܪܠܝܐ ܐܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ Australia) ܗܝ ܐܬܪܐ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܝܒܫܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܓܙܪܬܐ ܕܛܣܡܐܢܝܐ ܘܓܙܪ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܘܣܛܪܠܝܐ ܗܝ ܐܬܪܐ ܟܒܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܟܒܝܪ ܕܐܫܬܐ ܒܫܛܚܐ ܟܠܢܝܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ ܝܘܡܢܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ܀