ܣܘܝܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Konungariket Sverige
ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ
ܐܬܐ ܕܣܘܝܕ ܢܝܫܐ ܕܣܘܝܕ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: (ܡܠܟܝܐ) För Sverige i tiden
("ܠܣܘܝܕ ܥܡ ܙܒܢ̈ܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Du gamla, du fria
("ܐܢܬܝ ܥܬܝܩܬܐ܄ ܐܢܬܝ ܚܐܪܬܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܡܠܟܝܬܐ: Kungssången
("ܙܡܝܪܬܐ ܕܡܠܟܐ")
ܣܘܝܕ
ܝܒܫܬܐ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܣܘܝܕܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܣܛܘܩܗܘܠܡ
59°21' ܓܪܒܝܐ 18°4' ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܣܛܘܩܗܘܠܡ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܩܐܪܠ ܫܬܬܥܣܝܪܝܐ ܓܘܣܛܐܦ
ܦܪܕܪܝܩ ܪܝܢܦܠܛ
ܫܘܪܝܐ
(ܩܕܡ ܬܫܥܝܬܐ)
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
57 ܒܥܠܡܐ
449,964 km²
8.7%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2009)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
86 ܒܥܠܡܐ
9,354,462
20.6 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
35 ܒܥܠܡܐ
270,516 ܡܠܝܘܢ $
$29,898
ܙܘ̈ܙܐ ܩܪܘܢܐ ܣܘܝܕܝܬܐ (SEK)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 1
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ se
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 46+

ܣܘܝܕ (ܣܘܝܕܐܝܬ Sverige) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ (ܣܘܝܕܐܝܬ Konungariket Sverige) ܗܝ ܐܬܪܐ ܢܘܪܕܝܐ ܒܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܣܩܢܕܝܢܐܒܝܬܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܠܣܘܝܕ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܢܘܪܒܝܓ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܓܪܒܝܐ ܘܥܡ ܦܝܢܠܢܕ ܒܡܕܢܚܐ ܘܡܠܡܕܐ ܠܕܐܢܡܐܪܩ ܒܓܝܫܪܐ ܕܐܘܪܝܣܘܢܕ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܝܕܐܝܬ. ܣܘܝܕ ܗܝ ܗܕܡܐ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ ܡܢ ܫܢܬ 1995܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܪܝܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܕܪܐ ܬܠܬܥܣܝܪܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܒܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܪܘܡܝܐ ܒܥܢ ܕܡܩܪܒܝ ܘܡܝܕܝ ܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܒܐܡܦܪܛܘܪܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ, ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܣܝܡܝ ܗܘ ܡܕܡ ܕܒܥܢ ܗܘܐ. ܒܕܪܐ ܫܒܥܬܥܣܝܪܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܣܘܝܕ ܗܘܐ ܐܡܦܪܛܘܪܘܬܐ܀

ܕܡܘܓܪܐܦܝ[ܫܚܠܦ]

ܒܝܘܡ 31 ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܫܢܬ 2006 ܣܘܝܕ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘܐ 049 670 9 ܥܡܘܪ̈ܝܢ. ܣܘܝܕܝܐ 86.7% ܢܐ ܒܟܢܫܐ. ܐܘ ܥܡܐ ܫܘܪܫܝܐ ܕ ܣܘܝܕ ܗܘܘ ܣܐܡܪ ܐܠܐ ܡܢܝܢܐ ܒܨܘܪܐ, 000 17 ܦܪܨܘܦܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܠ ܫܢܐ 000 60 ܢܘܟܪܝܐ ܩܐܬܐ ܦܐܣܦܘܪܬ ܣܘܝܕܝܐ ܘ ܩܐܬܐ ܐܝܡܟܢ ܕܚܝܢ ܚܐܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕ ܣܘܝܕ. ܒܬܠܬܐ ܫܢܝܐ ܐܚܪܝܐ ܐܬܝ ܣܓܝ ܕܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܣܪܒܝܐ ܘܕܐܝܪܐܢ ܘܕܒܝܛܢܐܡ ܘܕܛܘܪܩܝܐ ܘܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ܀

ܠܫܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܠܫܢܐ ܣܘܝܕܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܐܠܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܪܒܐ. ܒܣܘܝܕ ܣܓܝ ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܐ ܐܝܬܐ ܣܟܠܐ ܒܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ. ܗܝ ܣܓܝܘܬܐ ܡܢ ܝܠܘܦܐ ܒܣܘܝܕ ܡܨܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܦܪܢܣܝܐ, ܐܠܡܢܝܐ, ܐܝܬܠܝܢܝܐ ܘܣܦܢܝܠܐ. ܠܫܢܐ ܐܟ ܐܝܕܝܫ, ܪܡܐܢܝ, ܦܝܢܠܐܢܕܝܐ ܘܣܐܡܝ ܐܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܕܩܠܝܠܬܗ܀

ܬܘܕܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܙܒܢܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܣܘܝܕ ܐܬܪܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܗܘܐ ܐܠܐ ܡܢ ܫܢܬ 1530 ܗܘ ܣܘܝܕ ܐܬܪܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬ ܗܘܐ. 23% ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܣܘܝܕܝܐ ܗܘܐ ܠܐ ܬܘܕܝܬܐ. ܒܣܘܝܕ ܐܝܬ ܡܢܝܢܐ ܕ500.000 ܡܫܠܡܢ̈ܝܢ܀

ܓܠܘܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܘܝܕ[ܫܚܠܦ]

ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܢ ܠܣܘܝܕ ܐܬܢ ܒܫܢܬ 1967 ܡܢ ܠܒܢܢ. ܐܝܬ ܗܠ 80.000 ܣܘܪ̈ܝܝܢ ܒܣܘܝܕ ܘܡܢܝܢܐ ܕ55.000 ܐܢܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ. ܐܝܬ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܗܕܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܘܝܕ ܐܝܬܐ ܣܓܝ ܡܢܝܢܐ ܕܚܘܕܪܐ ܘܫܘܬܐܣܐ. ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܘܝܕ ܗܘ ܥܡܐ ܫܪܝܪܐ ܥܡ ܦܠܚܢܐ ܫܦܝܪܐ. ܐܡܪ ܪܝܫܐ ܕܓܒܐ ܕܡܫܝܚܝܐ ܒܣܘܝܕ "ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܥܡܐ ܢܗܝܪܐ ܘܙܕ ܡܫܘܫܘܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܢ"܀