ܒܚܪܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
مملكة البحرين
ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܚܪܝܢ
ܐܬܐ ܕܒܚܪܝܢ ܢܝܫܐ ܕܒܚܪܝܢ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: بحريننا
("ܒܚܪܝܢ ܕܝܠܢ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: بحريننا
("ܒܚܪܝܢ ܕܝܠܢ")
ܒܚܪܝܢ
ܒܚܪܝܢ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܡܢܐܡܐ
2°02′ ܓܪܒܝܐ 45°21′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢܐܡܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܚܡܕ ܒܢ ܥܝܣܐ ܐܠ ܚܠܝܦܐ
ܚܠܝܦܐ ܒܢ ܣܠܡܢ ܐܠ ܚܠܝܦܐ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
15 ܒܐܒ 1971
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
189 ܒܥܠܡܐ
665 km²
ܙܥܘܪܐ
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
164 ܒܥܠܡܐ
698,585
987 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
120 ܒܥܠܡܐ
15,796 ܡܠܝܘܢ $
22,948$
ܙܘ̈ܙܐ ܕܝܢܪ ܒܚܪܝܢܝܐ (BHD)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 3
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ bh
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 973+

ܒܚܪܝܢ (ܥܪܒܐܝܬ: البحرين) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܒܚܪܝܢ ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܩܪܝܒܬܐ ܠܣܥܘܕܝܐ ܘܠܩܛܪ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܒܚܪܝܢ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀