ܟܘܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܦܕܪܠܝܬܐ ܕܟܘܫ
ܐܬܐ ܕܟܘܫ ܢܝܫܐ ܕܟܘܫ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya
("ܗܠܟܐ ܠܩܕܡܐ܄ ܐܡܐ ܚܒܝܒܬܐ ܟܘܫ")
ܟܘܫ
ܝܒܫܬܐ ܐܦܪܝܩܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܐܡܗܪܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܕܝܣ ܐܒܒܐ
9.03° ܓܪܒܝܐ 38.74° ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܕܝܣ ܐܒܒܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܦܕܪܠܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܓܝܪܡܐ ܘܘܠܕܐ-ܓܝܘܪܓܝܣ
ܡܠܣ ܙܢܘܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
- ܡܠܟܘܬܐ ܕܕܥܡܬ
- ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܟܣܘܡ

980 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
ܡܐܐ ܫܢܬܐ ܕ8 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
ܡܐܐ ܫܢܬܐ ܕ1 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
27 ܒܥܠܡܐ
1,104,300 km²
0.7%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2008)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
15 ܒܥܠܡܐ
75,067,000
70 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ ({{{ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܫܢܬܐ}}})
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
61 ܒܥܠܡܐ
84,299 ܡܠܝܘܢ $
$1122,93
ܙܘ̈ܙܐ ܒܝܪ (ETB)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 3
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ et
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 251+

ܟܘܫ ܐܘ ܐܬܝܘܦܝܐ (ܐܡܗܪܐܝܬ: ኢትዮጵያ) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܦܪܝܩܐ܂ ܟܘܫ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܣܘܕܐܢ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܥܡ ܣܘܕܐܢ ܘܥܡ ܐܪܬܪܝܐ ܘܥܡ ܓܝܒܘܬܝ ܘܥܡ ܨܘܡܠ ܘܥܡ ܩܝܢܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܟܘܫ ܢܡܠܠܘܢ ܐܡܗܪܐܝܬ܀