ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܢܓܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܢܓܘ (ܦܪܢܣܐܝܬ: République du Congo) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܡܨܥ ܐܦܪܝܩܐ܇ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܢܓܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܓܐܒܘܢ ܘܥܡ ܩܐܡܪܘܢ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܦܪܝܩܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܢܓܘ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܥܡ ܐܘܓܢܕܐ܀

ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܘܢܓܘ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܗܝ ܒܪܐܙܐܒܝܠ܇ ܘܐܢܫ̈ܐ ܒܩܘܢܓܘ ܢܡܠܠܘܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܐܬܪܝ̈ܐ ܐܝܢ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܗܘ ܦܪܢܣܝܐ܀