Jump to content

ܡܓܪܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
المملكة المغربية (ܥܪܒܐܝܬ)
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ)
ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܪܒܝܬܐ
ܐܬܐ ܕܡܓܪܒ ܢܝܫܐ ܕܡܓܪܒ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: الله، الوطن، الملك (ܥܪܒܐܝܬ)
ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ (ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ)
("ܐܠܗܐ܆ ܡܬܐ܆ ܡܠܟܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: النشيد الوطني المغربي (ܥܪܒܐܝܬ)
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ)
("ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܕܡܓܪܒ")
ܡܓܪܒ
ܡܓܪܒ
ܝܒܫܬܐ ܐܦܪܝܩܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܥܪܒܝܐ ܘܐܡܐܙܝܓܝܐ ܡܓܪܒܝܐ ܚܕܬܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܓܪܒܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܪܒܐܛ
34°02′ ܓܪܒܝܐ 6°51′ ܡܥܪܒܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܩܙܒܠܐܢܩܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 99% ܥܪ̈ܒܝܝܢ-ܒܪܒܪ̈ܝܝܢ
1% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
ܬܘܕܝܬܐ 99% ܐܣܠܐܡ (ܫܠܝܛܬܐ)

1% ܐܚܪ̈ܢܝܢ (ܐܦ ܥܡ ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ ܘܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܘܒܗܐܝ̈ܝܢ)

ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܡܘܚܡܕ ܫܬܝܬܝܐ
ܣܥܕ ܐܠܕܝܢ ܐܠܥܘܬܡܐܢܝ
ܫܘܪܝܐ
ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܘܪܝܛܢܝܐ
ܝܘܒܠܐ ܐܕܪܐܣܝܐ
ܝܘܒܠܐ ܥܠܘܝܐ ܦܝܠܐܠܝܐ
ܐܫܬܬܐܣ ܦܪܘܛܩܛܘܪܛ
- ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ
- ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܐܣܦܢܝܐ

400 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
788
1631
30 ܒܐܕܪ 1912
2 ܒܐܕܪ 1956
7 ܒܢܝܣܢ 1956
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
57 (ܐܘ 39) ܒܥܠܡܐ
446,550 (ܐܘ 710,850) km²
0.056
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2020)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
39 ܒܥܠܡܐ
37,112,080
50.0 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2019)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
54 ܒܥܠܡܐ
3323.58 ܪ̈ܒܘܢ ܪ̈ܒܘܢ$
$9,339
ܙܘ̈ܙܐ ܕܪܗܡ ܡܓܪܒܝܐ (MAD)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 1
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܝܡܝܢܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ ma
المغرب
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 212+

ܡܓܪܒ ܐܘ ܡܘܪܘܩܘ (ܥܪܒܐܝܬ المغرب ܐܘܟܝܬ "ܡܥܪܒܐ"܆ ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܪܒܝܬܐ (ܥܪܒܐܝܬ المملكة المغربية܆ ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܓܪܒ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܐ ܕܐܦܪܝܩܐ. ܡܓܪܒ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܓܙܐܐܪ ܒܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܨܚܪܐܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܬܝܡܢܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܓܪܒ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ ܘܐܡܐܙܝܓܐܝܬ܀