ܡܓܪܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
المملكة المغربية
ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܪܒܝܬܐ
ܐܬܐ ܕܡܓܪܒ ܢܝܫܐ ܕܡܓܪܒ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: الله، الوطن، الملك
("ܐܠܗܐ܄ ܐܬܪܐ܄ ܡܠܟܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Hymne Chérifien
ܡܓܪܒ
ܝܒܫܬܐ ܐܦܪܝܩܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܥܪܒܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܪܒܐܛ
34°02′ ܓܪܒܝܐ 6°51′ ܡܥܪܒܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܩܙܒܠܐܢܩܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܡܘܚܡܕ ܫܬܝܬܝܐ
ܥܒܐܣ ܐܠܦܐܣܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܡܢ ܦܪܢܣܐ
- ܡܢ ܐܣܦܢܝܐ
ܚܐܪܘܬܐ
2 ܒܐܕܪ 1956
7 ܒܢܝܣܢ 1956
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
57 ܒܥܠܡܐ
446,550 km²
ܙܥܘܪܐ
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
37 ܒܥܠܡܐ
33,241,259
70 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
54 ܒܥܠܡܐ
135,740 ܡܠܝܘܢ $
$4,503
ܙܘ̈ܙܐ ܕܪܗܡ ܡܓܪܒܝܐ (MAD)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 0
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ ma
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 212+

ܡܓܪܒ (ܥܪܒܐܝܬ: المغرب) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܦܪܝܩܐ܂ ܡܓܪܒ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܓܙܐܐܪ ܘܥܡ ܨܚܪܐܐ ܡܥܪܒܝܬܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܓܪܒ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀