Jump to content

ܩܝܪܓܝܙܣܛܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܪܓܝܙܣܛܐܢ (ܪܘܣܐܝܬ ܘܩܪܓܝܙܐܝܬ: Кыргызстан ܐܘ Киргизия) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܩܪܓܝܙܣܛܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܙܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܘܙܒܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ ܘܥܡ ܛܐܓܝܩܣܛܐܢ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܩܝܪܓܝܙܣܛܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܩܪܓܝܙܐܝܬ ܘܪܘܣܝܐܝܬ܀