ܡܝܠܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Ir-Repubblika ta' Malta
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܡܝܠܛܐ
ܐܬܐ ܕܡܝܠܛܐ ܢܝܫܐ ܕܡܝܠܛܐ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: L-Innu Malti
("ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܝܠܛܝܬܐ")
ܡܝܠܛܐ
ܝܒܫܬܐ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܡܝܠܛܝܐ܄ ܐܢܓܠܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܒܠܛܐ
35°54'16" ܓܪܒܝܐ 14°31'32" ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܝܪܩܝܪܩܪܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܓܘܪܓ ܐܒܝܠܐ
ܠܘܪܢܣ ܓܘܢܙܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
- ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܚܐܪܘܬܐ
21 ܒܐܝܠܘܠ 1964
13 ܒܟܢܘܢ ܐ 1974
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
185 ܒܥܠܡܐ
316 km²
ܙܥܘܪܐ
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
174 ܒܥܠܡܐ
404,039
1,282 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
144 ܒܥܠܡܐ
7,574 ܡܠܝܘܢ $
$19,302
ܙܘ̈ܙܐ ܠܝܪܐ ܡܝܠܛܝܬܐ (MTL)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 1
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ mt
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 356+

ܡܝܠܛܐ ܐܘ ܡܐܠܛܐ (ܡܝܠܛܐܝܬ ܘܐܢܓܠܐܝܬ: Malta) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܡܝܠܛܐ ܗܝ ܟܢܫܐ ܕܫܒܥ ܓܙܪ̈ܢ ܒܝܡܐ ܡܨܥܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܝܠܛܐ ܢܡܠܠܘܢ ܡܝܠܛܐܝܬ ܘܐܢܓܠܐܝܬ܀