ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
امارت اسلامی افغانستان (ܦܪܣܐܝܬ)
د افغانستان اسلامي امارت (ܒܦܫܛܘ)
ܐܡܝܪܘܬܐ ܐܣܠܐܡܝܬܐ ܕܐܦܓܐܢܣܛܐܢ
ܐܬܐ ܕܐܦܓܐܢܣܛܐܢ ܢܝܫܐ ܕܐܦܓܐܢܣܛܐܢ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܦܓܐܢܝܬܐ
ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ
ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܦܪܣܝܐ (ܕܪܝ) ܘܦܫܛܘ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܦܓܐܢܝܐ ܐܘ ܐܦܓܐܢܣܛܐܢܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܩܐܒܘܠ
34°32′ ܓܪܒܝܐ 69°08′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܩܐܒܘܠ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 42% ܦܫܛܘܢܝ̈ܝܢ
27% ܛܐܓܝܩܝ̈ܝܢ
9% ܗܙܐܪ̈ܝܝܢ
9% ܐܘܙܒܩܝ̈ܝܢ
4% ܐܝܡܐܩܝ̈ܝܢ
3%ܛܘܪ̈ܩܡܢܝܝܢ
2% ܒܠܘܬܫܝ̈ܝܢ
4% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
ܬܘܕܝܬܐ 99.7% ܡܫܠܡܢ̈ܝܢ
0.3% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܡܝܪܘܬܐ ܐܣܠܐܡܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܕܒܪܢܐ ܪܝܫܢܝܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
- ܕܝܢܐ ܪܝܫܢܐ

ܗܒܗ ܐܠܠܗ ܐܟܢܕܙܐܕܗ
ܚܣܢ ܐܟܢܕ
ܥܒܕ ܐܠܚܟܝܡ ܐܣܚܐܩܙܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܐܬܪܐ ܐܦܓܐܢܝܐ ܩܕܡܝܐ
- ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ

ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1747
19 ܒܐܒ 1919
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
40 ܒܥܠܡܐ
652,867 km²
ܙܥܘܪܐ
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2022)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
37 ܒܥܠܡܐ
38,346,720
48.08 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ ()
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ


ܙܘ̈ܙܐ ܐܦܓܐܢܝ
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 4.30
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܝܡܝܢܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ af
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 93+

ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ (ܦܪܣܝܐܝܬ ܘܒܦܫܛܘ افغانستان) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܐܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ ܘܥܡ ܐܘܙܒܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܛܐܓܝܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܦܓܢܣܛܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܒܦܫܛܘ ܘܒܠܥܙܐ ܕܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ ܕܢܬܩܪܐ ܕܪܝ܀