ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܢ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ

ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ (ܘܬܘܒ ܡܬܩܪܐ (ܦܛܪܘܣ) ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Πέτρος܄ "ܟܐܦܐ") ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܐܬܓܒܘ ܡܢ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܝܫܘܥ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܨܝܕܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ܂ ܝܫܘܥ ܫܡܝ ܠܗ ܟܐܦܐ ܠܦܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘ ܚܕ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ܂ ܐܚܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܕܪܐܘܣ܂ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܪܗܘܡܐ܂ ܐܬܩܛܠ ܒܫܢܬ 64 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܪܗܘܡܐ܂ ܟܬܒ ܠܬܪܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ:


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ