Jump to content

ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ ܠܝܘܢܐܪܕܘ ܕܐ ܒܝܢܓܝ

ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ (ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܐܦܘܣܛܠܘܣ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: ἀπόστολος) ܐܢܘܢ ܡܫܕܪ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܦܩܕ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ 'ܙܠܘ ܗܟܝܠ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ' (ܡܬܝ 28)܀


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ