Jump to content

ܡܬܝ ܡܟܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܒܝܕ ܪܡܒܪܐܢܬ

ܡܬܝ ܡܟܣܐ ܐܘ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܘ ܠܘܝ ܐܝܟ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ܇ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܐ ܡܟܣܐ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ (ܡܬܝ 9:9). ܟܬܒ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܀


ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܣܛ̈ܐ
ܡܬܝ · ܡܪܩܘܣ · ܠܘܩܐ · ܝܘܚܢܢ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ