ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܦܦܐ:1006thomas10.jpg
ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܡܪ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬ̈ܐ 'ܐܠܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܘܟܝܬ̈ܐ ܕܨܨ̈ܐ ܘܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ܨܒܥܬ̈ܝ ܘܡܘܫܛ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܒܕܦܢܗ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ'܀

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ