Jump to content

ܒܪܬܘܠܡܝ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܪܬܘܠܡܝ ܫܠܝܚܐ ܛܥܢ ܒܐܝܕܗ ܣܟܝܢܬܐ ܕܣܗܕܘܬܗ ܘܒܐܝܕܗ ܐܚܪܬܐ ܓܠܕܗ

ܒܪܬܘܠܡܝ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܥܕܬ̈ܐ ܡܕܢܚܝܬ̈ܐ ܚܫܒܝܢ ܕܫܡܗ ܕܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܐܝܬܗܘ ܢܬܢܝܐܝܠ ܘܫܡ ܐܒܘܗ ܬܘܠܡܝ ܠܗܢܐ ܡܬܩܪܝ ܒܪ ܬܘܠܡܝ܀


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ