ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܘܐܚܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܒܪܗ ܕܝܘܢܐ (ܡܬܝ 17:16) ܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܥܠ ܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ܂ ܗܘܐ ܨܝܕܐ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܘܠܐܚܗ ܫܡܥܘܢ 'ܬܘ ܒܬܪܝ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ' (ܡܬܝ 20:4) ܘܗܢܘܢ ܐܙܠܘ ܒܬܪܗ܀


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ