Jump to content

ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/134

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܐܦܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ
ܟܐܦܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ

ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܩܛܠܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܐܬܣܝܡ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܥܘܬܡܐܢܝܬܐ (ܘܒܬܪܟܢ ܠܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ) ܘܥܡܗ ܝܗ̈ܠܐ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒܝܬ ܫܢ̈ܝܐ ܕ1914 ܘܕ1923. ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝ̈ 750.000 ܐܬܘܪ̈ܝܝܢ ܟܠܕ̈ܝܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܬܘܒ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝ݀ 1.500.000 ܐܪ̈ܡܢܝܝܢ܀

ܘܥܪܩܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢ ܡܕܝܕ ܘܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܐܬܘ ܠܒܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܫܥܡܪܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕ̈ܝܐ ܆ܘܐܥܠܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܡܗ܆ ܘܐܬܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܥܡܪܘ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ (ܙܠܝܢ) ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ܀

ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܘܬ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܢܚܬ ܡܢ ܗܟܐܪܝ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܠܢܝܢܘܐ ܘܠܒܓܕܐܕ ܘܠܒܨܪܐ ܘܠܟܪܟ ܣܠܘܟ ܘܠܐܪܒܝܠ ܘܠܢܘܗܕܪܐ ܘܣܛܪ܀

ܘܠܐ ܛܥܝܢܢ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܕܐܩܪܒܘ ܥܡ ܩܛܘ̈ܠܐ ܘܙܟܘ ܐܝܟ ܐܙܟ ܘܐܝܟ ܥܝܢܘܪܕܐ ܘܐܝܟ ܐܪܒܐ ܘܥܡܐ ܕܟܦܫܢܐ܀

ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܩܛܠܐ "ܫܢܬܐ ܕܣܝܦܐ" ܐܘ ܒܠܚܘܕ "ܣܝܦܐ" ܡܛܠ ܕܒܣܝܦܐ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)