Jump to content

ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ


ܡܡܪܐ ܗܫܝܐ ܡܛܟܣܐ (ܚܕܬܐ)

[ܫܚܠܦ]

ܡܫܚܠܦ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܚܒܝܫ̈ܐ ܒܡܡܪܐ ܗܢܐ

{{ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/ܩܠܒܐ |ܨܘܪܬܐ = USA Flag Map.svg |ܟܬܝܒܬܐ = ܡܐܦܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܥܠ ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ |ܓܘܫܡܐ = 180 px |ܬܚܘܝܬܐ = ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ |ܩܪܝܬܐ = ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܚܝܠܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀ ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1789 ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܣܘܝܕ ܘܕܓܪܡܢ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝ


ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/1

ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܬܐ

ܡܐܦܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܥܠ ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ
ܡܐܦܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܥܠ ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ

ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܚܝܠܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀ ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1789 ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܣܘܝܕ ܘܕܓܪܡܢ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1789 ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܣܘܝܕ ܘܕܓܪܡܢ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)


ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/2

ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܬܐ

ܐܠܩܘܫ
ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܪܒܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂ ܐܠܩܘܫ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܐܫܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܗܿ ـ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ ـ܂ ܐܗܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܪܚܩܐ ܝܠܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ 45 ܟܝܠܘܡܝܬܪܐ، ܠܓܪܒܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܘܡܫܘܠܛܢܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܚܕ ܫܠܘܐ ܫܡܝܢܐ ܕܙܪܘܥܬܐ، ܗܕܟܐ ܒܣܬܘܐ ܦܝܫܝ ܙܪܝܥܐ ܚܛܐ ܘܣܥܪܐ ܘܛܠܦܚܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܕܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܒܩܝܛܐ ܠܝܬ ܒܛܝܚܐ ܒܘܫ ܒܣܝܡܐ ܡܢ ܒܛܝܚܐ ܕܐܠܩܘܫ܀

ܒܪܬܩܠܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܪܓܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܠܒܐ ܕܟܠ ܚܕ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܐܦܢ ܕܠܐܝܠܗܿ ܦܝܫܬܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܒܟܬܒܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐܝܟ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܕܟܪܐ ܥܠ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܫܘܦܐ ܡܐܝܟܼ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܝܢܐ ܘܠܫܢܝܗܝ ܣܘܪܬ ܝܠܗ܂ ܒܚܨܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ، ܘܒܩܕܡܝܘܬܗܿ ܝܠܗ ܫܠܘܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܐܝܬ ܒܗܿ ܢܒܥܐ ܘܫܩܝܬܐ ܕܡܝܐ ܩܐ ܫܬܝܬܐ ܘܡܫܬܝܬܐ ܕܓܢܐ ܘܚܩܠܐ ܕܙܪܘܥܬܐ܀

ܫܡܐ ܕܐܠܩܘܫ ܠܝܬ ܚܕ ܡܢܕܝ ܚܬܝܬܐ ܕܡܫܪܪܗ، ܟܕ ܐܝܬ ܡܠܦܢܐ ܒܐܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܚܘܡ ܘܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܘܪܝܐ؛ ܘܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܝܠܗ ܐܝܠ ܩܘܫ ܐܘ ܝܠܗܿ ܡܢ ܫܪܫܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐ܂ ܒܐܠܩܘܫ ܐܝܬ ܥܩܒܐ ܘܥܬܩܐ ܒܚܙܘܚܠܝܗܝ ܒܫܡܢܐ ܕܡܬܘܬܗܿ ܘܦܢܝܬܗܿ، ܐܦ ܒܡܢܕܝ ܕܐܡܝܪܐ ܝܢܐ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܠܫܪܒܬܐ، ܐܗܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܝܢܗܿ ܐܠܐ ܪܒܬܐ ܒܣܘܥܪܢܗܿ ܘܥܡܠܗ܀

ܐܠܩܘܫ ܐܗܐ ܘܪܕܐ ܦܩܝܚܐ ܒܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܟܘܟܒܐ ܒܨܡܚܐ ܓܘ ܫܡܝܐ، ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܩܐ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܛܠܘܡܝܐ ܘܐܦ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܢܝܫܐ ܕܛܠܘܡܐ ܘܕܛܠܘܡܝܐ ܐܠܐ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܢܝ ܡܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܘܟܠܝܐ ܘܡܘܕܥܪܗ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܨܠܝܐ ܫܒܝܩܗܿ ܝܢܐ، ܐܠܐ ܐܬܝܐ ܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܕܘܟܬܝܗܝ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)


ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/133

ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܬܐ

ܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ
ܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܐܪܡܐܝܬ (ܐܪܡܝܐ܄ ארמית) ܗܘ ܠܫܢ̈ܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕ3000 ܫܢ̈ܝܐ܂ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܬܘܕ̈ܝܬܐ܂ ܥܡ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ܄ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܥܙܪܐ ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܬܠܡܘܕ܂ ܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ܂ ܝܘܡܢܐ܄ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ܄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܄ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܄ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܕܠܫܢܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝܝܐ ܫܪܒܬܐ܂ ܒܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܗܘ ܓܘ ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ ܫܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ܂ ܓܘ ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ ܫܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܓܘ ܓܪܒܝܐ-ܡܥܪܒܐ ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ ܥܡ ܠܫܢܐ ܟܢܥܢܝܐ (ܕܘܡܝ ܥܒܪܝܐ)܂ ܟܬܒ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܐܪܒܥ ܐܠܦܒܝ̈ܬ: ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ܄ ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ܄ ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ܄ ܘܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܝܐ܀

ܓܐܘܓܪܦܝܐ

ܒܫܢܬܐ ܡܐܐ ܕ12 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܥܠܘܢ ܒܐܬܪ̈ܐ ܝܘܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ܄ ܥܝܪܐܩ܄ ܘܛܘܪܩܝܐ ܡܕܢܚܐ (ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܓܪܒܝܐ)܂ ܐܪܡܝܐ ܦܪܣ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܕܩܠܬ܂ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠܝ̈ܢ ܠܫܢܐ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܘܐܘܪܘܦܐ܄ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܥܠܝ̈ܢ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܦܪܣ܄ ܗܢܕܘ܄ ܘܨܝܢ܂ ܡܢ ܡܐܐ ܫܢܬܐ ܕ12 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܄ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ܂ ܐܠܐ܄ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܬܘܕܝܬܢܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܄ ܡܢܕ̈ܝܐ܄ ܘܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)