ܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܦܐܐ ܒܒܓܕܐܕ

ܒܓܕܐܕ ܐܘ ܒܓܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ بَغْدَاد‎) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ ܒܬܪ ܐܠܩܐܗܪܐ. ܒܓܕܐܕ ܐܦ ܬܬܩܪܐ ܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 9,100,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܓܕܐܕ ܝܘܡܢܐ. ܬܬܦܠܓܬ ܒܓܕܐܕ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ: ܡܢܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܫܡܐ ܕܟܪܟ ܘܡܢܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܫܡܐ ܕܪܨܐܦܐ܀