ܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܦܐܐ ܒܒܓܕܐܕ

ܒܓܕܐܕ ܐܘ ܒܓܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ: بغداد) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܂ ܒܓܕܐܕ ܐܦ ܬܬܩܪܐ ܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 9,100,000 ܐܢ̈ܫܐ ܒܒܓܕܐܕ ܝܘܡܢܐ܂ ܒܓܕܐܕ ܢܬܦܠܓܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܒܝܕ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ: ܡܢܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܫܡܐ ܕܟܪܟ ܘܡܢܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܫܡܐ ܕܪܨܐܦܐ܀