ܟܪܟ ܣܠܘܟ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܪܟܘܟ ܒܥܝܪܐܩ

ܟܪܟ ܕܒܝܬ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟܘܟ (ܥܪܒܐܝܬ كركوك܆ ܟܘܪܕܐܝܬ Kerkûk) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܟܪܟܘܟ ܡܢ ܫܡܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܫܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]