Jump to content

ܡܥܡܘܕܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܪܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܡܙܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܪܝܢܐ ܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܛܝ ܚܛܗ̈ܐ ܘܠܫܘܟܢ ܚܝ̈ܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܀

ܡܬܝܗܒܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܬܬܓܡܥ ܗܘ ܕܥܡܕ ܒܡܝ̈ܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܟܢܐ ܚܙܝܢܢ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ 19:28 ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܐܝܟܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܡܪ: ܙܠܘ ܗܟܝܠ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܡܕ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ