ܬܝܒܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܟܗܢܐ

ܬܝܒܘܬܐ ܗܝ ܐܪܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܛܟܣܗ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܡܣܬܥܪܝܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܛܟܣܗ ܝܫܘܥ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܟܕ ܝܗܒ ܠܫܠܝܚܘ̈ܗܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܕܐܣܘܪܝܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܗܢܘܢ ܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܘܠܟܗܢ̈ܐ܀

ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܙܕ̈ܩܐ ܕܬܝܒܘܬܐ: ܬܘܬܐ ܕܥܠ ܚܛܗ̈ܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܘܦܘܪܥܢ ܩܢܘܢܐ. ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܘܕܐ ܬܝܒܐ ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܐܘ ܐܦܣܩܘܦܐ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ