ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܥܡܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܐܢܫ̈ܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܒܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܬܡܢ ܐܬܥܡܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܝܕܗ. ܗܘ ܒܪܐ ܕܟܗܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܐ ܘܐܢܬܬܗ ܡܢ ܒܢܬܗ ܕܐܗܪܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܐܠܝܫܒܥ (ܠܘܩܐ 1:5)܀