Jump to content

ܩܘܪܒܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܘܪܒܢܐ ܥܡ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܒܥܕܬܐ ܪܘܣܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ

ܩܘܪܒܢܐ ܐܘ ܐܘܟܪܣܛܝܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Θεία Ευχαριστία) ܗܘ ܐܪܙܐ ܐܠܝܨܐ ܡܢ ܟܠ ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܪܡܙܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܥܪܐ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܚܝܬ ܐܣܟܝܡܐ ܕܠܚܡܐ ܘܕܚܡܪܐ܀

ܛܟܣܗ ܝܫܘܥ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ ܒܪܡܫܐ ܕܢܓܗ ܚܫܗ ܟܕ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ. ܘܒܪܟ ܘܐܘܕܝ ܘܩܨܐ ܟܕ ܐܡܪ: ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܗܢܘ ܦܓܪܝ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܗܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܥܒܕ ܗܢܐ ܠܕܘܟܪܢܝ (ܡܬܝ 26:26-28)܀

ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܠܬܚܠܘܦܝ̈ܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܘܟܗܢ̈ܐ܀

ܐܝܬܘܗܝ ܚܡܫܐ ܙܕ̈ܩܝܗ̇ ܕܢܣܘܒܘܬܐ ܩܘܪܒܢܐ (ܠܦܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ):

  1. ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܬܘܬܦ ܬܒ ܘܐܘܕܝ ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ;
  2. ܕܢܗܘܐ ܝܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ;
  3. ܕܢܗܘܐ ܐܝܩܪܐ ܕܐܪܙܐ ܗܢܐ;
  4. ܕܢܗܘܐ ܨܝܡ ܡܢ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ;
  5. ܕܢܗܘܐ ܕܟܐ ܓܘܫܡܐ ܘܠܒܘܫܐ ܬܘܒ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ