ܐܪܙܐ (ܡܫܝܚܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܪܙܐ ܐܘ ܪܙܐ ܐܘ ܪܐܙܐ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܥܬܝܩܐ: راز) ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܒܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܣܡܗ̇ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܡܛܠ (ܡܢ ܪܢܝܐ ܡܫܝܚܝܐ) ܒܘܕܩ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܟܢܗ̇ ܕܢܬܩܕܫ ܒܗ̇. ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦܣܘ̈ܦܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܦܪܝܫܝܢ ܠܫܘܡܠܝ ܐܪ̈ܙܐ. ܡܩܒܠܢ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܀

ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

  1. ܡܥܡܘܕܝܬܐ
  2. ܡܘܪܘܢ
  3. ܩܘܪܒܢܐ
  4. ܬܝܒܘܬܐ
  5. ܙܘܘܓܐ
  6. ܟܗܢܘܬܐ
  7. ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ

ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܘܪܘܢ ܘܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܡܦܣ ܕܢܬܢܣܒܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܙܐ ܠܘ ܗܟܢ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ