ܟܗܢܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܗܢܘܬܐ ܗܝ ܐܪܙܐ ܕܡܫܟܢ ܠܡܩܒܠܢܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܫܘܡܠܝ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܘܬܫܡܫ̈ܬܗ̇ ܘܡܗܕܝܢܘܬ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܀

ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܐܘ ܣܕܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

  1. ܡܫܡܫܢܐ
  2. ܟܗܢܐ
  3. ܐܦܣܩܘܦܐ

ܐܝܬܘܗܝ ܪ̈ܝܫ ܟܗܢ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܫ ܐܪܙܐ ܗܢܐ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ