ܟܗܢܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܗܢܘܬܐ ܗܝ ܐܪܙܐ ܕܡܫܟܢ ܠܡܩܒܠܢܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܫܘܡܠܝ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܘܬܫܡܫ̈ܬܗ̇ ܘܡܗܕܝܢܘܬ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܀

ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܐܘ ܣܕܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

  1. ܡܫܡܫܢܐ
  2. ܟܗܢܐ
  3. ܐܦܣܩܘܦܐ

ܐܝܬܘܗܝ ܪ̈ܝܫ ܟܗܢ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܫ ܐܪܙܐ ܗܢܐ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ