ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܒܪܐ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܬܡܬܠ ܒܪܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]