Jump to content

ܡܘܪܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܘܪܘܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܡܘܪܘܢ ܗܘ ܡܫܚܐ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܡܫܚ̈ܐ ܕܙܝܬܐ ܘܕܒܠܣܡܘܢ ܘܒܣܡܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܪܡܙܐ ܕܡܫܟܢ ܠܡܩܒܠܢܗ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܢܫܬܪܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܀

ܡܫܬܟܢ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܠܗܘ ܕܥܡܕ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ