ܡܫܚܐ ܕܟܪܝܗܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ

ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܗܘ ܐܪܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܪܡܙܐ ܕܒܗ ܢܣܒ ܟܪܝܗܐ ܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܢܝܚܐ ܕܦܓܪܐ܀

ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ ܒܐܪܙܐ ܕܡܫܚܐ ܗܟܢ: ܕܢܡܫܘܚ ܟܗܢܐ ܐܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܪ̈ܓܫܐ ܕܟܪܝܗܐ ܒܙܝܬܐ ܕܡܩܕܫ. ܟܕ ܬܢܐ ܨܠܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ. ܡܬܢܣܒ ܐܪܙܐ ܕܡܫܚܐ ܩܕܡ ܕܢܥܐ ܟܘܪܗܢܐ. ܡܘܬܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܥܘܙܗ ܐܢ ܡܩܕܡ ܟܪܝܗܐ ܘܒܥܐ ܠܗ ܡܛܝܒܐܝܬ܀


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ