ܕܪܡܣܘܩ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܪܡܣܘܩ

ܕܪܡܣܘܩ (ܥܪܒܐܝܬ دمشق) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܡܬܩܪܝܐ ܥܪܒܐܝܬ ܐܠܫܐܡ (الشام) ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܣܡܐ (مدينة الياسمين). ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2009 ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܕܪܡܣܘܩ܀