Jump to content

ܨܠܝܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܠܝܒܐ ܠܐܛܝܢܝܐ

ܨܠܝܒܐ ܗܘ ܙܩܝܦܐ ܘܛܘܦܣܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܗ ܝܫܘܥ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܠܝܼܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܠܺܝܒ݂̈ܶܐ)