ܚܡܨ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܩܐ ܕܩܘܬܠܝ ܒܚܡܨ

ܚܡܨ (ܥܪܒܐܝܬ: حمص܄ ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ: Ἔμεσα) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܥܪܒܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܡܨ. ܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܪܡܣܘܩ ܘܪܘܚܩܗ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ ܠܐܦܝ̈ 140 km܀

ܐܝܬ ܒܗ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܗ ܠܐ ܡܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܠܐ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ܀

ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܡܕܟܪܝܢܢ: ܫܠܘܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܨܕܕ (ܕܟܝܪܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ) ܘܦܝܪܘܙܐ ܘܐܠܦܚܝܠܐ ܘܩܪܝܬܝܢ (ܬܪ̈ܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ) ܘܙܝܕܠ ܘܡܣܟܢܐ ܘܐܠܚܦܪ ܘܣܛܪ܀