ܬܢܝܢܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܢܝܢܬܐ ܐܘ ܒܪܬ ܒܪܐ ܐܘ ܒܪܬ ܒܪܬܐ ܗܝ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦ. ܐܒܗ̈ܝ ܕܐܒܗ̈ܐ ܕܬܢܝܢܬܐ ܢܬܩܪܝܢ ܣܒܐ ܘܣܒܬܐ܀


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ