ܚܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܪܬܝܢ ܐܚܘܬ̈ܐ

ܚܬܐ ܒܪܬܐ ܕܝܠܝܕܐ ܗܝ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܘܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܡܐ ܥܡ ܒܪܐ ܐܘ ܥܡ ܒܪܬܐ ܐܚܪܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܚ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ