ܐܡܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܡܐ ܥܡ ܒܪܗ

ܐܡܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܝܠܕܬ ܒܪܐ ܚܕ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܐܘ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ . ܐܸܡܵܗܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ . ܐܶܡܳܗ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ