Jump to content

ܚܠܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܚܠܐ ܐܚܐ ܕܐܡܐ. ܚܠܬܐ ܗܝ ܚܬܐ ܕܐܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܠܵܐ ܇ ܚܵܠܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܵܠܹ̈ܐ ܇ ܚܵܠܵܬ݂̈ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܠܳܐ ܇ ܚܳܠܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܳܠ̈ܶܐ ܇ ܚܳܠܳܬ̥̈ܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ