Jump to content

ܟܠܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܠܬܐ ܗܝ ܒܪܬܐ ܕܗܘܬ ܠܓܒܪܐ ܚܕܬܐܝܬ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܠܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܠܠܵܬ݂̈ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܠܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܠܠܳܬ̥̈ܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ