ܬܢܝܢܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܢܝܢܐ ܐܘ ܒܪ ܒܪܐ ܐܘ ܒܪ ܒܪܬܐ ܗܘ ܚܕ ܒܪ ܡܢ ܒܢܝ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦ. ܐܒܗ̈ܝ ܕܐܒܗ̈ܐ ܕܬܢܝܢܐ ܢܬܩܪܝܢ ܣܒܐ ܘܣܒܬܐ܀


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ