ܣܒܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܒܐ ܗܘ ܐܒܐ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܒܐ ܕܐܡܐ ܕܐܢܫ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܵܒ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܳܒ̥̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܣܒܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ