Jump to content

ܣܒܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܒܬܐ ܗܝ ܐܡܐ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ ܕܐܡܐ ܕܐܢܫ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܵܒ݂ܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܵܒ݂ܵܬ݂̈ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܳܒ̥ܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܳܒ̥ܳܬ̥̈ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܣܒܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ