ܚܬܢܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܚܬܢܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܡܚܝܕ ܠܐܢܬܬܐ ܒܙܘܘܓܐ. ܢܦܠܐ ܥܠ ܒܥܠܐ ܚܕܬܐ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܡܫܘܕܥܐ ܬܘܒ ܒܥܠܐ ܕܒܪܬܐ ܐܘ ܕܚܬܐ ܕܐܢܫ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܬ݂ܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܬ݂ܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܬ̥ܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܬ̥ܢ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ