ܚܬܢܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܚܬܢܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܡܚܝܕ ܠܐܢܬܬܐ ܒܙܘܘܓܐ. ܢܦܠܐ ܥܠ ܒܥܠܐ ܚܕܬܐ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܡܫܘܕܥܐ ܬܘܒ ܒܥܠܐ ܕܒܪܬܐ ܐܘ ܕܚܬܐ ܕܐܢܫ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܬ݂ܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܬ݂ܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܬ̥ܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܬ̥ܢ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ