ܒܪ ܙܘܓܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܒܪ ܙܘܓܐ ܐܘ ܒܥܠܐ ܐܘ ܓܒܪܐ ܐܘ ܫܘܬܦܐ ܗܘ ܕܟܪܐ ܕܡܙܘܓ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܒܚܘܝܕܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܙܘܘܓܐ܀

+


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ