Jump to content

ܒܪܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܒܪܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܢܬ̈ܐ) ܗܝ ܢܩܒܬܐ ܕܐܬܬܘܠܕܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܢܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܢܳܬ̥ܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ