ܟܗܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܗܢܐ (ܡܢ ܥܒܪܝܐ: כוהן) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܩܫܝܫ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܟܗܢ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢ̈ܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]