ܟܗܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܟܗܢܐ (ܡܢ ܥܒܪܝܐ: כוהן) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܩܫܝܫ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܟܗܢ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢ̈ܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]