Jump to content

ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܗܝ ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܥܡ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܗ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܥܠ ܙܩܝܦܐ. ܒܗܕܐ ܚܫܡܝܬܐ 'ܫܩܠ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܗܢܘ ܦܓܪܝ܂ ܘܫܩܠ ܟܣܐ ܘܐܘܕܝ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܚܠܦ ܣܓܝܐ̈ܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ' (ܡܬܝ 26:26-28)܀

ܨܘܪܬܐ ܕܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ ܠܝܘܢܐܪܕܘ ܕܐ ܒܝܢܓܝ (1498)