ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܝ ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܥܡ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܗ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܥܠ ܙܩܝܦܐ. ܒܗܕܐ ܚܫܡܝܬܐ 'ܫܩܠ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܗܢܘ ܦܓܪܝ܂ ܘܫܩܠ ܟܣܐ ܘܐܘܕܝ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܚܠܦ ܣܓܝܐ̈ܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ' (ܡܬܝ 26:26-28)܀

ܨܘܪܬܐ ܕܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ ܠܝܘܢܐܪܕܘ ܕܐ ܒܝܢܓܝ (1498)