ܟܠܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܠܕܝܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܟܠܕܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܐܝܬ ܐܪܟܘܠܘܓܝ ܕܒܝܬ –ܥܢܬܩܐ ܝܕܥܠܗ̈ܝ ܒܬܪܟܢ(ܒܬܪܕܐܝܟ) ܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܓܘ ܦܢܝܬܐ ܦܠܓܐ ܘܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܩ ܒܝܬ- ܢܗܪܝܢ ܡܬܝܕܥܗ ܬܫܥܝܬܢܐܝܬ ܒܪܩܩܐ ܝܡܝܐ ܩܕܡ ܕܐܝܟ ܗܘܐܗܘܐ ܐܝܬ ܥܡܐ ܫܘܡܝܪܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܖ̈ܢܐ ܗܘܐܗܘܐ ܐܟܥܝܫ(ܟܚܗܐ)ܚܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܟܡ ܫܬܐܣܠܐ ܘܕܝܠܗܿ ܒܫ ܡܫܘܡܗܬܐ ܟܝܫ،ܐܘܪ،ܐܘܪܘܟ(ܝܘܪܘܟܼ)ܐܪܝܕܘ، ܝܕܘܥܐ (ܡܗܝܪܐ) ܟܒܝܪܐ ܠܢܕܙܒܝܪܟܪ ܗܵܘ(ܐܘܐ) ܥܡܐ ܬܪܝܢ ܦܪܬܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܟܡ ܩܪܝܠܗܝ (ܒܐܕܝ)ܫܡܗ ܗܡܝܢܗܿ ܚܕܟܡܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܥܝܪܩܝܐ ؛ܘܒܓܘ ܣܓܠ̈ܐ ܪܦܝܕܝܐ ܥܢܬܝܩܐ ܬܟܐܪܗ ܫܘܼܡܗܐ ܕܫܟܝܢܐ ܕܪܐ ܒܒܠܝܐ ܩܕܝܡܐ (ܟܠܕܝܐ) ܘܐܝܕܐ ܫܘܡܗܐ ܕܟܡ ܩܪܝܠܗܿ ܒܓܘܚ ܡܛܪܩܘܠܝܛܐ ܟܠܕܝܐ ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ ܒܓܘ ܠܗܟܣܝܩܘܢ ( ܡܪܝ ܫܡܐ) ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܥܝܢ̈ܐ ܟܠܕܝܐ – ܥܪܒܝܐ ܘܟܡ ܩܪܝܠܗܝ ܠܫܢܝܗ̈ܝ ܟܠܕܝܬܐ ܘܐܫܬܪܒ ܗܘܢ ܓܘܓܪܦܝܐ ܘܠܫܢܝܐ ܟܠܕܝܘܬܐ ܘܐܘܡܬܝܗ̈ܝ ܒܪܬ ܟܠܕܝܐ ܛܪܦܐ338 ܐܘ ܟܬܒܐ ܩܢܕܝܫܐ ܕܕܼܝܵܬܹܩܹܐ- ܩܕܝܡܐ ܟܡ ܫܡܗܠܝܗ̈ܝ ܒܫܡܐ ܟܣܕܝܡ ܐܘ ܟܫܕܝܡ ܘܬܪܘܝ ܪܬܡܐ ܡܬܬܪܓܡܗ ( الجبابرة او المتنصرين ) ܘܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܓܪܝܩܝܐ ܟܠܕܝܘܣ ܘ ܝܘܪܦܝܐ ܐܚܪܢܐ ܟܠܕܝܢܣ ܘܟܡ ܬܪܓܡܠܗ ܬܐ ܥܪܒܝܐ الكلدان ܘܒܐܕܝ ܪܬܡܐ ܬܟܠܗ ܥܠܚ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܢܕܝܫܐ ܘܗܘܐܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܟܠܕܝܐ ܫܪܫܝܐ ܒܓܘ ܦܠܓܘܬܐ ܘܬܝܡܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܫܚܠܐ ܕܒܪܩܩܐ ܟܠܕܝܐ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܚܘܩܐ

ܘܗܘܐܗܘܐ ܟܢܘܫܝܬܐ ܒܲܣܪܢܵܝܹ̈ܐ ܟܒܝܪܐ ܕܡܢܝܐ ܪܒܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܣܓܐܝܐ ܟܦܝܫ ܪܝܫܐ ܕܫܪܒܬܐ ܒܓܘܚ ܐܟܩܪܝܠܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ؛ܟܐܡܪ ܦܛܪܘܣ ܢܨܪܝ ܒܟܬܒܗܝ ܣܡܬܐ ܕܡܕܥ̈ܐ ܡܢܐ ܬܪܝܢܝܐ ܛܪܦܐ 240-250 ܩܘܼܛܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܓܠܐܝܠܗ ܒܣܬܪ ܛܘܦܢܐ ܝܠܗܿ ܩܘܛܢܐ ܕܟܠܕܝܐܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܠܕܼܵܝܼܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܠܕܳܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ)