ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ

ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܣܪ ܥܡ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܡܪܝ ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܣܟܘ ܗܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ