ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܘܪܒ
Ambox content.png ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܠܦܦܐ:ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ.png
ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ

ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ ܗܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܢܝܘ ܙܝܠܢܕ܀