ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀

ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ ܗܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܢܝܘ ܙܝܠܢܕ܀